Tip Efekt lupa
  • 1 z 2
 

Oprava betonu BETON FIX DEBBEX šedá 480g

Neohodnoceno
 

Dvousložkový chemický systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé opravy betonu. Slouží pro opravu prasklin, spár, hran a rohů poškozeného betonu, kamene a zdiva. Renovace výtluků, betonových schodišť apod. Je také ideální, jako lepidlo na lepení materiálů na kámen nebo zděné prvky.

159 Kč
131,40 Kč bez DPH
   
Kód produktu 74023BD
Kategorie Pěny, chemická kotva a příslušenství
 

 

Charakteristika

  • interiér i exteriér
  • okamžitě použitelný, téměř bez zápachu
  • přetíratelný
  • brousitelný
  • i na vlhký podklad

 

Identifikace nebezpečnosti

GHS07
Signální slovo:VAROVÁNÍ

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 - Dráždí kůži.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ...
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332/313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:Vinyltoluen, Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-

GHS07
Signální slovo:VAROVÁNÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ...
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:Dibenzoylperoxid, Ethan-1,2-dio

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu na www.denbraven.cz.

Hmotnost 0.9 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: